Algemene voorwaarden

13 oktober 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PRAKTIJK

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan SKINMED, gevestigd te Eindhoven, aan de Mechelenlaan 100A. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform vigerende beroepscode van de NVH.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die een eerste afspraak maakt voor een intake en degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijke vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.
4.1 De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
5.1 De tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke mededeling, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2 Bij aanschaf van een pakket geldt er altijd een uiterste datum waarop de behandelingen uitgevoerd moeten zijn.
5.3 Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
5.4 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.
6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 7 dagen na dagtekening op de rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.4 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.6 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of een WhatsApp bericht is verstuurd.
7.4 Deze annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing bij het maken van de eerste afspraak. De eerste afspraak is altijd een intake. Voor deze afspraak wordt een bedrag van 40 euro gerekend. Dit bedrag komt te vervallen zodra de afspraak wordt nagekomen. Echter als de afspraak niet (tijdig) wordt geannuleerd dan zal de huidtherapeut een no-show tarief in rekening brengen.
8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is dien aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakomen van enige verplichting jegens de huidtherapeut.
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zaken tot een oplossing te komen.
9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.
9.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich richten tot het Klachtenloket Paramedici (http://www.klachtenloketparamedici.nl/)
10.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
11.1 Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na dagtekening van die bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSHOP

1.1 De correctheid van de ingrediëntenlijst kan niet gegarandeerd worden. Er kunnen wijzigingen van ingrediënten plaats vinden, zonder dat de leverancier ons daarvan op de hoogte heeft gebracht. Ten alle tijde dient u de ingrediëntenlijst van productverpakking te raadplegen.
1.2 De toelichting bij de ingrediënten is gebaseerd op informatie die aan ons verstrekt is. Hiervan kunnen wij de correctheid niet garanderen.
2.1 Het is mogelijk om een huidadvies aan te vragen via een vragenlijst voor de pc of telefoon/tablet.
3.1 Alle producten zijn samengesteld om huidaandoeningen te behandelen of te verbergen. Toch kan het voorkomen dat u een ongewenste huidreactie krijgt op één van onze producten. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat u overgevoelig bent voor één of meerdere ingrediënten of door foutief gebruik.
3.1 Indien u een huidreactie krijgt op één van onze producten dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te melden.
3.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de status van uw huid goed te monitoren. Voordat u start met het gebruik van het product adviseren wij u om een goede foto te maken. Daarna dient u bij een ongewenste huidreactie wederom een foto te maken. Indien uw huidbeeld verandert met de uren of dagen kunt u dit meerdere keren vastleggen. Zorg ervoor dat alle foto's gemaakt worden bij daglicht. Het is belangrijk dat alle foto's scherp en duidelijk zijn en er een datum wordt vastgelegd.
3.3 U kunt uw foto's naar info@skinmed.nl sturen. Voeg hieraan de antwoorden op onderstaande vragen toe:
- Hoe ziet uw huidverzorgingsroutine eruit?
- Gebruikt u nog andere producten?
- Gebruikt u medicijnen?
- Heeft u gezondheidsklachten?
- Hoeveel gebruikt u van het product?
- Hoe brengt u het product aan?
- Waarom heeft u voor dit/deze product(en) gekozen?
- Indien van toepassing: Wanneer is uw laatste menstruatie geweest?
- Indien van toepassing: Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een huidadvies aan te vragen?
3.4 Na ontvangst van alle stukken zullen wij uw claim binnen 14 dagen beoordelen. Soms kan de claim op gelost worden door een huidadvies op maat. Indien aan alle voorwaarden is voldaan zullen wij beoordelen wat wij voor u kunnen betekenen. Dit kan inhouden dat u het aankoopbedrag van het product gecrediteerd krijgt.
4.1 U heeft recht op bedenktijd van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden. Het product kan alleen ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd worden. Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening. Wij zullen het bedrag van het product binnen 14 dagen crediteren.
4.2 De huidtherapeut vergoedt alleen het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. De huidtherapeut wacht met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naargelang welke situatie van toepassing is. De huidtherapeut gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
5.1 Bij SKINMED zijn we er op gericht om de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. De meeste producten zijn voorradig. Soms kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Een bestelling die bij ons wordt gedaan, zullen wij binnen 2 werkdagen verzenden. Indien de verzending vertraging oploopt, brengen wij u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
5.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het correct verstrekken van het factuuradres. Het niet correct verstrekken van het factuuradres kan er voor zorgen dat PostNL de bestelling terug stuurt naar SKINMED. Er wordt om een tweede betaling van de verzendkosten gevraagd, als u het product nogmaals naar het juiste factuuradres wil laten verzenden. Indien u hier niet aan kan voldoen, wordt alleen het aankoopbedrag van het product terug betaald.
5.3 De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen: €6,50.
5.4 De levering van de bestelling verloopt via PostNL.
5.5 Het ophalen van een bestelling kan alleen op afspraak.
6.1 Wij doen ons best om de producten in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling beschadigd raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, zullen wij zorg dragen voor reparatie of vervanging.
6.2 Het kan gebeuren dat er iets niet naar wens verloopt. We raden u aan om uw klacht binnen 24 uur bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@skinmed.nl. Wij zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
7.1 U kunt uw bestelling met de volgende betaalmethoden betalen:
  • PayPal (transactiekosten: 3,4% van het totale aankoopbedrag + €0,35)
  • iDeal (transactiekosten: €0,35)
8.1 U wordt geadviseerd en geholpen door een ervaren en goed opgeleide huidtherapeut. Bovendien werkt SKINMED uitsluitend met veilige en betrouwbare medische cosmetica van hoge kwaliteit. We zijn onafhankelijk en werken met verschillende merken in de praktijk waardoor u verzekerd bent van een objectief en eerlijk advies op maat.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.